கல்வி

e-Kalvi e-Kalvi கல்வி என்றால் என்ன ?

கல்வி

ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதிக்கு முன் 34,000 ஆசிரியர் நியமனம்

ஏப்.01ஆம் திகதிக்கு முன் 34,000 பேருக்கு நியமனம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென்கிறார் −கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த நாடு முழுவதுமுள்ள தமிழ் மொழி மூலமான பாடசாலைகளில் நிலவும்

Read More