கணவரை இந்த கோலத்தில் அறிமுகப்படுத்திய தமன்னா முதல் முறை இப்படியொரு போஸில் தமன்னாவையும் பார்த்து ஷாக்கான ரசிகர்க ள் … ! ! !

த மி ழி ல் கே டிப ட ம் மூல ம் ந டி கை யா க அ றி மு க மா ன வ ர் ந டி கை த ம ன் னா . இ ந் த ப ட த் தி ல் க தாநா ய கி ந டி கை இ லி யா னா தா ன் . த ம ன் னா க தா நா ய கி இ லி யா ன வை யே மி ஞ் சி டு ம் வ கை யி ல் வி ல் ல த் த ன மா ன ந டி ப் பி ல் க ல க் கி யி ரு ந்தி ரு ப் பா ர் த ம ன் னா . இ ப் ப டி து ணை க தா பா த் தி ர மா க த் தா ன் அ றிமு க மா னா ர் ந டி கை த ம ன் னா . பி ன் ன ர் கா ர் த் தி , சூ ர் யா , வி ஜ ய் , அ ஜி த் , த னு ஷ் , வி க் ர ம் எ ன மு ன் ன னி ந டி க ர் க ளு ட ன் ஜோ டி போ ட் டு ந டி த் து வெ கு வி ரை வி லே

மு ன் ன ணி க தா நா ய கி வ ரிசை யில் இ ணை ந் தா ர் த ம ன் னா . இ வ ர து அ தீ த வ ள ர் ச் சி க்கு கதைக்கு ஏ ற் றா ர் போல எ ம் பு ட் டு க வ ர் ச் சி வே ண் டு மா னா லு ம் காட்டி நடிப்ப து தா ன் . தமிழ் மட்டுமலலது தெலுங்கிலும் மு ன்ன னி ந டி கை யா க மா ற் றி ய து பா கு ப லி தி ரை ப் ப டம் . அ த னை தொ ட ர் ந் து பா லி வு ட் ப க் க ம் செ ன்ற த ம ன் னா அ ங் கு ம் சில ப ட வா ய் ப் பு க ள் கிடை த் து நடி த் து வ ரு கி றா ர் . மே லு ம் வெ ப் சீ ரி ஸ் ப க் க ம் செ ன்ற த ம ன் னா ந வ ம் ப ர் ஸ் டோ ரீ ஸ் போ ன் ற

வெ ற் றி க ர மா ன தொ ட ர் க ளி ல் ந டி த் து அ ங் கு ம் பெ ய ரை நி லை நா டி னா ர் . அ தோ டு ம ட் டு ம ல்லா ம ல் தன் னை சி னி மா வு க் கு அ றி மு க ப் ப டு த் தி ய வி ள ம் ப ர ப ட ங் க ளி லு ம் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் த ம ன் னா . இ ந் நி லை யி ல் த ம ன் னா த ன து இ ன் ஸ் டா கி ரா ம் ப க் க த் தி ல் ப தி வி ட் ட பு கை ப் ப ட மொ ன் று இ ணை ய த் தி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து . அ தா வ து அ வ ரே ஒ ரு லு க் போ ட் டு பு கை ப் ப ட ம் ஒ ன் றை வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் . அ தி ல் வ ரு ங் கா ல தொ ழி ல தி ப ர் க ண வ ர் எ ன ப தி வி ட் டி ரு ந் தா ர் த ம ன் னா

Shares