அவன் இவன் படத்தில் ஐனசாக டித்த நடிகரின் மனை வியை பார்த்து இருக்கீங்களா.! 80s பிரபல நடிகை இவரின் மனைவியா? போட்டோ வை பார்த்து ஷாக்கான ரசிர்கள் !!

பி ர ப ல இ ய க்கு ன ர் பாலா இ ய க் க த் தி ல் விஷா ல் ம ற் றும் ஆ ர் யா இர ண்டு பேரு ம் இ ணை ந் து மா று ப ட் ட க தா பா த்தி ர த் தி ல் ந டி த்து மா பெ ரு ம் வெ ற்றி பெ ற் ற தி ரை ப்ப ட ம் அ வ ன் இ வ ன். இ ந் த தி ரை ப் ப ட த்தி ல் ஜ மீ ன் தா ர ரா க ஐன ஸ் எ னு ம் மு க்கிய கதா பா த் தி ர த் தி ல் ந டித் த வ ர் தா ன் ஜி . எ ம் . கு மா ர் . அ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி ல் இ வ ரை மை ய மா க வை த் தே தி ரை ப் ப ட த் தி ன் க தை யு ம் ந க ரு ம் . இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த த ன் மூ ல ம் ம க் க ளி டை யே அ டை யா ள ம் கா ண ப் ப ட் டா ர் ஜி . எ ம் . கு மா ர் . எ னி னு ம் இ வ ர் ஆ ர ம் ப கா ல த் தி ல் இ ரு ந் தே சி னி மா த் து றை யி ல் உ ள் ளா ர் .
சி வா ஜி த யா ரி ப் பு நி று வ ன த் தி ன் மூ ல ம் பி ர பு ந டி ப் பி ல் வெ ளி யா ன தி ரை ப் ப ட ம் அ று வ டை நா ள் . இ ந் த ப ட த் தி ல் பி ர பு வு ட ன் மு க் கி ய க தா பா த் தி ர த் தி ல் ந டி த் து அ த ன் மூ ல ம் தி ரை யு ல கி ற் கு அ றி மு க மா னா ர் . இ தை தொ ட ர் ந் து ப ல தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் து ள் ள இ வ ர் ப ல ப ட ங் க ளை இ ய க் கி யு ம் , த யா ரி த் து ம் உ ள் ளா ர் . இ ந் நி லை யி ல் இ வ ர் இ ய க் கி த யா ரி த் த ப ல ப ட ங் க ள் பெ ரு ம் தோ ல் வி யை த ழு வி ய து . எ ன வே பெ ரு ம் ந ஷ் ட த் தி ன் கா ர ண மா க சி ல கா ல ம் சி னி மா ப க் க மே வ ரா ம ல் இ ரு ந் தா ர் .
அ த ன் பி ன் வெ யி ல் தி ரை ப் ப ட ம் தா ன் தி ரை உ ல கி ல் இ வ ரு க் கு ஒ ரு தி ரு ப் பு மு னை யை கொ டு த் த து . அ த ன் பி ன் த ற் போ து தொ ட ர் ந் து தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் மு க் கி ய க தா பா த் தி ர ங் க ளி ல் ந டி த் து வ ரு கி ன் றா ர் . ம லை கோ ட் டை , ம ச் ச க் கா ர ன் , கு ரு வி , மா யா ண் டி கு டு ம் ப த் தா ர் , தா ரை த ப் ப ட் டை , ச ர வ ண ன் இ ரு க் க ப ய மே ன் போ ன் ற ப ல தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் மு க் கி ய க தா பா த் தி ர ங் க ளி ல் ந டி த் து ம க் க ள் ம த் தி யி ல் ந ல் ல வ ர வே ற் பை பெ ற் று ள் ளா ர் . ச மீ ப த் தி ல் மு ன் ன ணி ந டி க ர் த னு ஷ் ந டி ப் பி ல் வெ ளி யா கி வெ ற் றி க ர மா க
ஓ டி க் கொ ண் டி ரு க் கு ம் க ர் ண ன் தி ரை ப் ப ட த் தி லு ம் மு க் கி ய க தா பா த் தி ர த் தி ல் ந டி த் து உ ள் ளா ர் . இ வ் வா றா ன நி லை யி ல் இ வ ர் த ன து மு த ல் தி ரை ப் ப ட த் தி ல் த ன் னு ட ன் ந டி த் த பி ர ப ல ந டி கை யா ன ப ல் ல வி யை கா த லி த் து தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் டா ர் . ப ல் ல வி யு ம் 9 0 – க ளி ன் கா ல க ட் ட த் தி ல் ர சி க ர் க ளி ன் ம ன தி ல் கொ டி க ட் டி ப ற ந் த ஒ ரு மு ன் ன ணி ந டி கை யா வா ர் . இ ப் போ து அ வ ர் சி னி மா வி ல் அ வ் வ ள வா க ந டி ப் ப தி ல் லை . இ ந் நி லை யி ல் இ வ ர து போ ட் டோ இ ணை ய த் தி ல் வெ ளி யா கி வை ரா லா கி வ ரு கி ற து .