பிரபல பாடகி அனுராதாவின் கணவரா இது இத் தனை நாள் தெரியாம போச்சே. இணையத்தில் லீக்கான புகைப்படங்கள் இதோ.!

தமிழ் சினிமாவில் தன் குரலின் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடி ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரப லம் பெ ற்றவர் பின்னணி பாடகி அ னுராதா ஸ்ரீராம். இவர் தமிழ் தெ லுங்கு ஹிந்தி கன்னடம் போன்ற பல மொழி களில் பல ஆ யிரக் கணக்கான பாடல்களை பாடி உள்ளா ர். மணிரத்தினம் இயக்க த்தில் வெளியான பம் பாய் திரை ப்பட த்தில் இடம் பெற்றுள்ள.

மலரோடு மலர் ந்து என்ற பா டலைப் பா டி சினிமா உலகிற்கு அ றிமு கமானர் இவர் சினிமா பா டல்களை தா ண்டி இவர் பக்தி பாட ல்க ளையும் பாடி யுள் ளார். தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபர ப்பாகி வரும் சூப்பர் சி ங்கர் நி கழ்ச்சியில் நடு வராக பல ஆண்டு களாக இருந்து வருகிறார்.

இந்த நிக ழ்ச்சியின் முலம் இ வர் ரசிக ர்கள் மத் தியில் பிர பலமா னார். இந்த நிலையில் அவரை ப் பற்றிய ஒரு தகவல் ஆனது இணை யத்தில் வெளி யாகிய ர சிகர்க ளிடையே பெரும் ஆச்சரி யத் தை ஏற்ப டுத்தி உள்ளது . பாடகி அனுராதா இ சை கலை ஞரான.

ஸ்ரீராம் பரசு ராம் எ ன்பவரை திரும ணம் செய்து கொ ண்டார் இ வர்களுக்கு ஜெயந்த் லோகேஷ் என்ற இரு மக ன்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில் பாடகி அனுராதா அவரது கணவ ரான ஸ்ரீராமுட ன் எடுத் துக் கொண்ட சில புகை ப்ப டங்கள் ஆனது.

தற்போது இ ணையத்தில் வெ ளியாகி உ ள்ளது .அதை கண்ட ரசிக ர்கள் இன் னும் இவர்களுக்கு வய தை ஆகவி ல் லை எ ன்ற கருத்து டன் அந் த புகை ப்படங்களை இ ணையத்தில் வைரலாக்கி வருகிறா ர்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *