46 வ.ய.தில் குழந்.தை பெ.ற் றுக் கொ.ண் ட ந.டி.கை ரேவதியின் மகளின் புகைப்படங் கள்.. இதோ ..!!

ரேவ தி ஒரு பிரபல மா ன நடிகை மற்றும் இ யக்குனர் ஆவா ர். கடந்த 1983 ஆ ம் ஆண்டு வெளியா ன மண்வா சனை என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா விற் கு கதா நாயகியாக அறிமு கமானார் நடிகை ரேவ தி . பின் னர் இந்த படத்தை தொடர்ந்து கைகொடு க்கும் கை ,புதுமை பெண் , வைதே கி காத்தி ருந்தா ல், ஒரு கை தியின் டைரி ,கன்னி ராசி போன் ற பல சூப்பர் ஹிட் பட ங்களி ல் நடி த்து,

தனக் கென ஒரு தனி இடத்தை பி டித்துக் கொ ண்டார். குறிப்பா க 80களில் கலக்கிய முன் னணி ந டிகைகளில் ஒருவராகவும் இருந்து வந்தார் நடி கை ரேவ தி .மேலு ம் இவர் தமிழ் மொழி மட்டும ல்லா மல் மலையா ளம் ,தெலு ங்கு ,ஹிந்தி மற்றும் கன் னட மொ ழி படங்க ளிலும் நடி த்துள் ளார் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது .

குறிப் பாக நடிகை ரேவதி நடிப்பிற்கா க தேசிய வி ருது உட் பட பல உயரிய விருதுகளை யும் வென் று இருக் கிறார் . இப்படி நடி கையாக கலக் கி கொ ண்டு வந்த ரேவதி ஒரு சில திரைப்ப டங் களை இய க்கியும் இருக் கிறார் . இதனிடைய கடந்த 1986 ஆம் ஆண்டு சுரேஷ் சந் திர மேனன் என்பவ ரை திரும ணம் செ ய்து கொ ண்டார்,

நடிகை ரேவதி. ஆ னால் இவர்க ளுக்கு தி ருமணம் ஆ கி குழந்தை யே இல் லை . இதனால் இ ருவரும் வி வாகரத்து செய்து பிரிந் து விட்டனர் . பி ன்னர் க டந்த 2018 ஆம் ஆண்டு த னக்கு 5 வயதில் மஹீ என்ற பெ ண் குழந்தை இருப்பதாக சொல்லி னைவரையு ம் ஆச்சி ரியப்படு த்தினார் நடிகை ரேவதி . அந்த வ கை யில்,

டெ ஸ்ட் டியூப் வ ழியாக க ருவுற்று பெ ண் குழந்தை யை பெ ற்றெடுத்தா ராம் நடிகை ரேவதி . இ ந்நிலை யில் தற் போது பத் து வயதா கும் நடிகை ரேவதி யின் மகளின் புகை ப்படம் இணை யத்தில் வெ ளியாகி யுள்ள து…


Shares