கட்டி இருந்த புடவையை.. விற்று தன் குழ ந் தைக்கு உணவு கொடுத்து வளர்த்து வந்த பிரபல நடிகை யார்…அந்த நடிகை தெ ரியுமா? ? புகைப்படத்தை பார்த்து ஆச்சரயப் பட் டரசிகர்கள் … ! ! !

சாந் தி வி ல் லி ய ம் ஸ் த மி ழ் நா ட் டி ன் கோ ய ம் பு த் தூரி ல் ம லை யா ளி பெ ற் றோ ருக் கு ப் பி ற ந் தா ர். அ வ ர் 1 979 இல் ம லை யா ள ஒளி ப் ப தி வா ள ர் ஜே . வி ல் லி ய ம் ஸை ம ண ந் தா ர் . இ வ ர் க ளு க் கு 4 கு ழ ந் தை க ள் உ ள் ள ன ர் . பி ர ப ல மா ன ந டி கை யா க இ ரு ந் த வ ர் தா ன் ந டி கை சா ந் தி வி ல் லி ய ம் ஸ் , ந டி கை சா ந் தி வி ல் லி ய ம் ஸ் பி ற ந் து வ ள ர் ந் த து எ ல் லா மே கோ ய ம் பு த் தூ ர் தா ன் , பி ன் ன ர் செ ன் னை அ சோ க் ந க ரி ல் தா ன் இ ரு ந் தோ ம் , இ ய க் கு ன ர் ரா மு சா ர் நா ன் ப டி க் கு ம் ப ள் ளி அ ரு கி ல் தா ன் இ ரு ந் தா ர் .

நா ன் ப டி க் கு ம் போ தே ந ல் லா க ல ரா க வு ம் உ ய ர மா க வு ம் இ ரு ப் பே ன் அ ப் போ து ப ல ரு ம் நீ சி னி மா வி ல் ந டி க் க போ லா ம் எ ன் று சொ ல் லு வா ர் க ள் , அ த னா ல் , கா ட் டு வா சி க ள் ப ற் றி ய ம லை யா ள டா க் கு மெ ன் ட் ரி ப ட த் தி ல் ந டி க் க கே ட் டா ர் . இ த ன் பி ன் ன ர் தா ன் எ ன் னு டை ய 1 1 வ ய தி லே யே தே சி ய வி ரு தி னை பெ ற் றே ன் . இ த ன் பி ன் ன ர் தா ன் த மி ழ் சி னி மா வி ல் ‘ மா ந் தோ ப் பு கி ளி யே ’ எ ன் ற ப ட த் தி ல் ந டி த் து அ றி மு க மா னே ன் . ‘ நெ ஞ் ச த் தை க் கி ள் ளா தே ’

ப ட த் து க் கு ப் ப ட ங் க ளி ல் க ல் யா ண மா கி ந டி ப் பை நி று த் தி ட் டே ன் . எ ன் னு டை ய க ண வ ர் பெ ய ர் வி ல் லி ய ம் ஸ் , இ வ ர் ம லை யா ள தி ரை ப் ப ட த் தி ன் பி ர ப ல மா ன கே ம ரா மே ன் . ம லை யா ள சி னி மா வி லு ம் சி ல வே லை க ளை பா ர் த் தோ ம் , அ வ ரு க் கு எ ன் னை ப் பி டி ச் சு ப் போ ய் எ ன் பெ ற் றோ ரி ட ம் பே சி னா ர் . இ த ன் பி ன் ன ர் ஒ ரு வ ரு ட ம் ஆ ன து எ ன க் கு ம் கு ழ ந் தை க ள் பி ற க் க ஆ ர ம் பி த் த து , அ டு த் து நா ன் சி னி மா வி ல் ந டி ப் ப தை நி று த் தி னே ன் , எ ன் னு டை ய க ண வ ரி ன் ப ங் க ளி ப் பு ம லை யா ள சி னி மா வி ல் மி க வு ம் மு க் கி ய மா க பா ர் க் க ப் ப ட் ட து .

வி ல் லி ய ம் ஸ் த ன து 1 2 வ து வ ய தி ல் கு ழ ந் தை ந ட் ச த் தி ர மா க தொ ழி ல் து றை க் கு வ ந் தா ர் . வி ல் லி ய ம் ஸ் 1 9 7 0 இ ல் வி ய ட் நா ம் வீ டு தி ரை ப் ப ட த் தி ன் மூ ல ம் த ன து ந டி ப் பை தொ ட ங் கி னா ர் . அ வ ர் 1 9 9 9 மு த ல் தொ லை க் கா ட் சி த் தொ ட ர் க ளி ல் ந டி க் க த் தொ ட ங் கி னா ர் , இ ர ண் டா வ து மு ன் ன ணி ம ற் று ம் து ணை வே ட ங் க ளி ல் ந டி த் தா ர் . மெ ட் டி ஒ லி தொ ட ரி ல் பா ர ம் ப ரி ய தா யா க ந டி த் த த ற் கா க அ வ ர் மி க வு ம் பி ர ப ல மா ன வ ர் .

அ வ ர் த மி ழ ர சு வி ன் அ ம் மா வா க ந டி த் த தெ ன் ற ல் ப ட த் தி ல் ந டி த் த த ற் கா க இ ய க் கு ன ர் கே . பா ல ச ந் த ரா ல் எ தி ர் ம றை க தா பா த் தி ர த் தி ல் சி ற ந் த ந டி கை க் கா ன வி ரு து வ ழ ங் க ப் ப ட் ட து . இ வ ர் ப ல த மி ழ் ம ற் று ம் ம லை யா ள ப ட ங் க ளி லு ம் சீ ரி ய ல் க ளி லு ம் ந டி த் து ள் ளா ர் ஒ ரு கா ல த் தி ல் எ ன் க ண வ ர் வி ல் லி ய ம் ஸ் கா ல் சீ ட் கி டை க் க ப ல மு ன் ன ணி ந டி க ர் க ள் கா த் து கி ட ந் தா ர் க ள் , ஒ ரு க ட் ட த் தி ல் எ ன் க ண வ ரு க் கு உ ட ல் நி லை அ றி யி ல் லா ம ல் போ ன து , அ ப் போ து உ த வ யா ரு மே மு ன் வ ர வி ல் லை ,

எ ன் க ண வ ர் கோ டி க ண க் கி ல் ச ம் பா தி த் த கா ல ம் எ ல் லா ம் மு டி ந் து 7 5 பை சா கொ டு த் து பே ரு ந் தி ல் செ ல் லு ம் நி லை வ ந் த து , எ ங் கி ட் ட இ ரு ந் த ஆ யி ர ம் பு ட வை க ளை வி த் து தா ன் கு ழ ந் தை க ளை ப் ப டி க் க வெ ச் சே ன் . பி ன் ன ர் தா ன் கு டு ம் ப நி லை க் கா க சி னி மா வி ல் ந டி க் க ஆ ர ம் பி த் தே ன் பி ன் ன ர் தா ன் எ ன் நி லை யை பா ர் த் து ரா தி கா மே ம் தா ன் சி ய த் தி தொ ட ரி ல் வா ய் ப் பு கொ டு த் தா ர் . ‘ மெ ட் டி ஒ லி ’ டை ர க் ட ர் தி ரு மு ரு க ன் சா ர் ம ற் று ம் த யா ரி ப் பா ள ர் சி த் தி க் சா ர் செ ய் த உ த வி க ளை எ ன் வா ழ் நா ளு க் கு ம் ம ற க் க மா ட் டே ன் . ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *