இந்தி யன் 2 வில் 10 நிமிட கா.ட்சி க்காக கமல் செய்த மிக பெரிய சாத னை தசா வதார த்தை மிஞ்.சிய கமல்.!! பார் த்து ஷாக் கான இய க்கு.னர் சங் கர்.!! பர வும் சுவா ரஸ்ய மான தக வல்.!!

கிட்டத் தட்ட இர ண்டு வருட ங்களு க்கு பிறகு கம லின் இந்தியன் இரண் டாம் பாகத் திற்கான படப்பி டிப்பு தொ டங்கப் பட்டி ருக் கிறது . படத் தின் 60% படப் பிடிப்பு முடிந்த நிலை யில் தீடீ ரென ஏற் பட்ட மிகப் பெரிய விப த்து மற் றும் கொரோ னா பரவல் கார ணமாக இந்த படத் திற் கான ஷூ ட்டிங் வேலை கள் நிறு த்தப் பட்டு இரு ந்தன .

இந்த நிலை யில் செப் டெம்பர் மாதம் இரண் டாம் வா ரத்தில் இந்த படத் திற் கான சூட்டிங் வேலை கள் ஆரம் பித்து இருக்கி ன்றது . கமல் ஹாசன் இப் படத் தில் இப் போது கல ந்து கொ ண்டிரு க்கிறா ர் . இடைப் பட்ட இந்த கால இடை வெளி யில் கமல் விக் ரம் படம் ரிலீ ஸ் ஆகி மிக ப்பெரிய ஹிட் அடி த்தது . அதனா ல் அடுத்த டுத்த

படங் களில் நடிக் கும் உத்வே கத் தில் கமல் இற ங்கி யுள் ளார் . கமல்ஹா சன் நடிப்பு மட்டும ல்லாது கதை , திரைக்கதை, நடனம் , இய க்கம் , தயாரி ப்பா ளர் என பன்மு கத்தன் மை கொண் டவர் . அதே போல் பல மொழி களும் அவரு க்குத் தெரி யும் . இப் போ து இந்தி யன் படத் திற் காக ஒரே டேக் கில் அதா வது 10 நிமி டத்தில்

14 மொழி களில் பேசியி ருக்கி றார் . இந்த த கவல் இப் போது இந்த படத்தி ன் மீதான எதிர் பார் ப்பை அதிக ரித் துள்ள து . இதனி டையே இயக் குனர் சங்கர் தெலுங் கில் ராம்ச ரனை வைத்து ஒரு படத் தை இயக்கி வருகி றார் . எனவே இப் போது சங்கர் ஒரே நேர த்தில் இர ண்டு படங் களில் வேலை செய் யும் கட்டா யம் ஏற்பட்டு ள்ளதால் அவரி ட ம்

உதவி இயக்கு னர்க ளாக இருந்த மூன் று இயக்கு னர் கள் படத்தை பணி யாற்ற வைக்கி றார் . இந்த படத் தில் ரகுல் ப்ரீத் சிங் , காஜல் அக ர்வால், சமுத் திரகனி, ப்ரியா பவா னி ச ங்கர் ஆகி யோர் நடிக்கி ன்ற னர் . இந்த படம் ஜனவ ரியில் ரிலீஸ் ஆகும் என்று எதிர் பார் க்கப்ப டுகிறது .

அதனா ல் படத் தின் படப் பிடிப்பு விறுவி றுப் பாக நடந் து கொ ண்டிருக் கும் நிலை யில் 10 நிமிட கா ட்சி க்காக கமல் 16 மொழி களில் சரள மாக பேசி யதை கண்டு ஷங் கரே ஆச்ச ரியப் பட்டு உள்ளா ராம் . இத னால் படத் தின் எதிர் பார்ப்பு தற் போது மிகவும் அதி கரித் துள்ள து . இந்த செய்தி தான் தற் போது இணை யத் தில் பரவ லாக பே சப்ப ட்டு வரு கிறது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *