மகா லட்சுமி ரவீந் தரை படு.கேவல மாக பேட்டி எடு த்த தொகுப் பாளர்.!! கூப் பிட்டு இப்ப டியா அசி ங்க படுத் துவது வெளி.யான சர்ச் சைக் குரிய ப்ரோ மோ வீடி யோ.!! இணை.யத்தில் தீ யாய் பர வும் வீடி யோ உள் ளே.

சமீப கால மாக மிகப் பெரிய பேசு பொ ருளாக மாறி இருப் பது சீரியல் நடிகை மகால ட்சுமி தயா ரிப்பா ளர் ர வீந்த ரை திரும ணம் செய்து கொ ண்டது தான் . சில நாட்க ளுக்கு முன் குண் டாக இரு க்கும் ஒரு வரை திரும ணம் செய்து கொ ண்டது பலரு க்கும் அதிர்ச் சியை கொ டுத்தது . காசுக் காக இப்படி யா பண்றது என்று பலவித மான விம ர்சன ங்கள் எழு ந்து வந் த நிலை யில்

பல பேட்டிக ளில் கலந்து கொ ண்டு திரு மணம் ஆனது . எப் படி என்று விளக்கம் கொ டுத்து வரு கிறா ர்கள். மகாலட் சுமி ரவீந் தர் ஜோடி அது மட்டு மல் லாமல் இவர் களை திரு மணத் தில் இருந் து தற் போது வரை இதுதான் மிக வும் பிரபல மான பே ச்சாக இருந்து வரு கிறது . இவர் களும் அதற்கு பல சேனல்க ளில் பேட் டிய ளித்து பதி லடி கொ டுத்து வருகி ன்ற னர் .

இருந் தாலும் இவர்கள் மீத மான விமர்ச னங்கள் குறைய வில்லை . தற்போ து அதே போல பிரபல தொ குப் பாளர் முக்தர் அவர் கள் திரும ண தம்பதிக ளை சந் தித்து பேட்டி எடுத்து ள்ளார் . முக் தார் சத் யம் தொ லைக்கா ட்சியில் பிரபல தொகுப் பாளர் . இவர் கடை சியாக பேட்டி எடுத்த சவு க்கு சங்கர் அந்த பேட்டி நிகழ் ச்சி மிக வைர லாக சென்று கொண் டிருந் தது .

அதன் பின் னால் அடுத்து அவர் இவர்க ளை பேட்டி எடுக்கிறார். இதற் கான ப்ரோ மோ வெளி யிட்டு பய ங்கர சர்ச் சையை எழுப்பி யது . அதில் இவர் பல காரசா ரமான கேள்வி களை தைரி யமாக முன் வைத்து ள்ளார் . அது மட்டு மல் லாமல் வெளி ப்படை யா கவும் பல கேள்விக ளை கேட்டுள் ளார் . அதில் குண் டாக இருக் கும் இவரை எப்படி திரும ணம் செய்தீர் கள் , பணத்திற் காக மட் டுமே திரும ணம் செய்து இருக் கிறீர்கள் , குண் டாக இருப்ப வர்

ஏழை யாக இருந் தால் திரும ணம் செய்வீ ர்களா , தாம் பத்திய வாழ்க்கை எப் படி இருக் கும் , யார் பொரு த்தம் பார் த்தது என்பது பல அடுக் கடுக் கான கேள் விகளை எழு ப்பி அவர் கள் வாயை அடை த்துள் ளார் , அவர் பல அரசி யல் தலை வர்களை அழை த்து மக்க ளிடத் தில் கேட்க ப்படும் கேள் விகள் தைரிய மாக கேட்க க்கூடிய வர் என் பது அனை வருக் கும்

தெரி யும் அதே போல் தான் தற் போதும் இந்த ஜோடி களை அழை த்து மக் கள் இணை யதள த்தில் வெளியிட் டுக் கொண் டிருக்கு ம் பல கேள் விகளை அவ ர்கள் முன் வைத் துள்ளார் . அதற்கு அவர் கள் என்ன பதில் சொ ல்வது என்று தெரி யாதது போல் இருக் கின்ற னர் . இந்த வெளியி ட்ட ப்ரோமோ

தற் போது மிகவும் சர்ச் சை மற்றும் வை ரலாகி கொண் டிரு க்கிறது . இந்த முழு பேட்டி வீடியோ விரை வில் வெளி யாகும் என்று அந்த சேனல் தரப் பில் இருந்து சொல்ல ப்பட்டிரு க்கிறது . இதோ இணை யத்தில் வெளி யாகி இருக் கும் அந்த ப்ரோ மோ வீடி யோ

Shares