பாண் டியன் ஸ்டோ ர்ஸ் சீரிய லில் இரு ந்து விலகப் போகும் முக் கிய பிர பலம்.!! வெளி யான உண்மை தக.வல்.!! செய்தி கேட்டு ஷாக் கான சீரி யல் ரசிக ர்கள்.!!எந்த பிர.பலம் தெரி யுமா.??

விஜய் தொ லைக்கா ட்சியில் 2018 ஆம் ஆண்டு தொட ங்கப்ப ட்டு இதுவ ரை 975 எபி சோடுகள் ஓடிய தொடர் பாண் டியன் ஸ்டோ ர்ஸ் . விஜய் டிவி யில் பல தொட ர்கள் ஒளிபர ப்பாகிக் கொண் டிருந்தா லும் இரண்டு தொடர் கள் மட்டுமே பல மக்க ளை கவர் ந்துள் ளது . அந்த இர ண்டு தொட ர்கள் பாக்கிய லட்சுமி மற்றும் பாண் டியன் ஸ்டோ ர்ஸ் .

வீனஸ் எண் டர்பி ரைசஸ் தயாரி த்துக் கொண் டிருக் கும் இந்த பாண் டியன் ஸ்டோ ர்ஸ் தொடர் பல மொழி களில் ரீமேக் ஆகி இருப் பது தமிழ் சின்ன த்திரை க்கு கிடை த்த பெரு மை . தற்போது கதை யில் அதிரடி மாற்ற ங்கள் எல்லாம் நிகழ் ந்து வரு கிறது . அடுத்த டுத்து என்ன நடக்க போகி றது என்ப தை அ றிய ரசிக ர்கள் ஆர்வ மாகத் தான் காத்தி ருக்கி றார்க ள் .

தற் போது இந்த தொ டரில் முல்லை என்ற கதா பாத்திர த்தில் நடித்து வருப வர் காவி யா . இவர் இப்போ துதான் முல்லை கதா பாத்திர த்தில் கொஞ் சம் செட் டாகி உள் ளார் . இதற்கு முன்பு இந்த கதாபா த்திரத் தில் மறை ந்த நடிகை சித்ரா நடி த்திரு ந்தார் . அவரது மறை வுக்குப் பின் இவர் நடித் தார் .

தற் போது தான் மக்கள் இவரை முல்லை கதா பாத்திரத் தில் கொஞ்சம் செட் ஆகியி ருந்தனர் . அதற் குள் அவர் போட்ட பதிவு பார் த்து ரசி கர்கள் ஷாக் ஆகி உள் ளனர். அதா வது அவர் பாண்டி யன் ஸ்டோ ர்ஸ் பிரபல ங்கள் ஸ்டா லின் , சுஜிதா , குமரன்

உடன் இருக் கும் புகை ப்பட த்தை பதி விட்டு மிஸ் யூ ஆல் என பதிவு செய்து உள் ளார் . இதை பா ர்த்த ரசிக ர்கள் காவியா தொட ரை விட்டு வில குகிறா ரா என ஷாக் காகி உள்ள னர் மற்றும் பலர் இல் லை தொடர் முடிய போ கிறதா என் றும் கேள்வி எழுப்பி வரு கின்ற னர் . இதோ அவர் வெளி யிட் ட புகைப் படம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *