ஜீ.வா படத் தில் ஶ்ரீதி வ்யா தங்கை யை ஞா.பகம் இரு க்கா? இவ.ரின் தற்போ .தைய நிலை என்ன தெ.ரி யுமா வெளி யான அவ ரின் லேட் டஸ்ட் புகை ப்பட ங்கள்.!!

தென்னி ந்திய சினி மாவில் துணை நடி கர் நடி கையாக நடித்த சிலர் ஒரு சில திரை ப்படங் களு க்கு மேல் காணா மல் போய் விடுகி றார்கள் . அந்த வகை யில் 2014 ஆம் ஆண்டு இய க்குனர் சுசீந் திரன் இயக் கத்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடி த்து வெளி யான திரை ப்படம் தான் ஜீவா . இந்த திரை ப்படத் தில் நடிகை ஶ்ரீதி வ்யா கதா நாயகி யா க நடி த்திருப் பார் .

அவ ருக்கு தங்கை யாக நடித்த வர் தான் நடிகை மோனி கா . இவர் சென் னையை சேர்ந் தவர் இவர்கள் நடிப் பில் வெளி யான ஜீவா திரைப் படம் மக்கள் மத் தியில் நல்ல வர வேற்பு பெற்ற வெற்றி பட மாக அமை ந்தது . சினிமா வின் மீது ஆர்வம் இருந்த தால் பட வாய்ப் புகளை தேடிக் கொண் டிரு ந்தார் .

அதன் பிறகு கிடை த்த வாய்ப்புக ளை சரி யாக பயன் படுத் திக் கொண் டிருந் தார் . பகடை யாட்டம் , ஜீனி யஸ் போன்ற பல திரை ப்படங் களில் சிறு கதா பாத்திர த்தில் நடித் திருக்கி றார் . இது மட்டு மல்லா மல் தற்போது இயக் குனர் மகா சிவன் இயக் கத்தில் தோழர் வெங் கடேசன் என் னும் திரை ப்படத் தில்

கதாநா யகி யாக நடித்து ள்ளார் . மேலும் ஜீவா திரைப் பட த்தில் மிகச் சிறிய பெண் ணாக இருந்த இவர் தற் போது ஆளே அடையா ளம் தெரி யாத அள விற்கு மாறி விட்டார் . இவர் சமீப த்தில் தனது லேட்ட ஸ்ட் புகை ப்படங் களை இணை யதள பக்கத் தில்

அப் லோட் செய்து வரு கிறார் . பல கால மாக இவரை கவனி க்காத பலரும் இந்த புகைப் படங் களை பார்த்து அந்த படத் தில் நடித்த பெண் ணா இது எவ்வ ளவு பெருசாக வள ர்ந்து விட் டார் என்று கமெ ண் ட் செய்து வரு கின்றன ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *