என் னது கல்.யாண த்தை தொட ர்ந்து ஹனி மூனும் பிர பல நிறு.வன ஸ்பா ன்சர் தானாம்.!!வெளி நாட் டில் நயன் விக்கி தங்கி இரு க்கும் இடத் திற்கு ஒரு நா ளைக்கு இத் தனை லட் சமா.??எத் தனை லட் சம் தெரி யுமா

நயன் தாரா இயக் குனர் விக்னே ஷ் சிவனை காத லித்து திரும ணம் செய் து கொ ண்டார் . இ வரது திரும ணம் மிக பிரம் மாண் டமாக நடைபெ ற்றது . நட்சத் திரங் கள் பல ரும் கலந்து கொ ண்ட நிலை யில் சில நட்சத் திர ங்கள் மட்டும் இவரது திரும ணத் தில் கலந்து கொ ள்ளவி ல்லை . அதற்கு பல வித காரண ங்கள் சொல்ல ப்ப டுகி ன்றன .

நயன் தாரா திரும ணத்தி ற்கு ஏகப் பட்ட கட்டுப் பாடுக ள் விதித் திரி ந்தது கார ணமாக வும் சில செ யல்கள் பிரபல ங்களு க்கு பிடிக் காத நாளும் இந்த திரும ணத்தி ற்கு வரவி ல்லை யாம் . இப் போது விக் னேஷ் நயன் தாரா இரு வரும் வெளி நாடுக ளுக்கு சென் றுள் ளனர். அதாவது இருவ ரும் அடுத் தடு த்த தங்க ளுடைய படங் களில் கவ னம் செலு த்த உள் ளதாக வும்

அத ற்குள் ஊர் சுற்றி கொள் ளலாம் என வும் திட்ட மிட்டு உள்ள னராம் . நய னும் சில படங் களில் கமிட் டாய் உள் ளார் . விக் னேஷ் சிவன் அடு த்து அஜி த்தை வைத்து படத் தை இய க்க உள் ளார் . அதனால் கிடை க்கும் நேரத் தில் வெளி நாடு சென் று ள்ளனர் . தற் போது நயன் தாரா விக் னேஷ் ஸ்பெ யினை சுற்றி வருகின் றன ர் . அவ்வப் போது இரு வரும் வெளி யிடும் ரொ மான்டி க் புகை ப்பட ங்கள் ரசிகர் களை

வெ றுப்பு ஆக் குகின்றன . இவர் கள் தங்கி இரு க்கும் நட்சத் திர வி டுதி யில் ஒரு நாளை க்கு 25 லட் சம் ரூபாய் செ லவா கும் என தெரிய வரு கிறது . மே லும் அங்கு பய ன்ப டுத் தும் மற்ற பொரு ட்களு க்கும் ஒவ்வொ ரு விலை என்று த கவல் கள் கிடை த்து ள்ளது . ஆனால் இருவ ரும் பிரபல நிறுவ னத்தி ன் ஸ்பா ன்ச ரில் தான் அங்கு சென் றுள்ள னர் என் றும்

அங்கு செலவு செய் யும் ஒவ் வொரு செல வும் அந்த நிறுவ னமே பொ றுப் பே ற்றுக் கொ ள்ளும் என் றும் இவர்க ளுக்கு எந்த ஒரு செ லவும் இல்லை என்றும் கூறு கின்ற னர் . தற் போது ஸ்பெ யின் நாட் டில் இருந்து மற்ற நாடு களுக் கு செல்ல இருப் பதாக வும் இப்ப டியே அடுத் த பட பிடிப்பு தொ ட ங்கும்

வரை நாடு விட்டு நாடு செ ன்று தங்கள் கா தலை பரி மாறி கொள் வதாக தகவ ல்கள் வெளி யாகி வருகி றது . கல்யா ணத் தையும் பிரபல நிறுவ னம் தான் ஸ்பா ன்சர் செய் திருக் கிறா ர்கள் . இதனால் கல்யா ணம் ஹனி மூன் என்று இவர் களுக்கு எந்த ஒரு செ லவும் இல்லை என் பது குறிப் பிடத் தக் கது .

Shares