மை.னா பட நடி கையை ஞாபகம் இருக்கா.? சி னிமா வா.ய்ப்பு கிடை க்காமல் இப்படி ஒரு நிலைக்கு த ள்ளப்ப ட்ட நடிகை.? வைர லாகும் நடி கையின் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

சி னிமா உ லகில் பொறு த்தவரை திரை ப்படங்க ளில் வி ல்ல ன் கதாபா த்திர த்தில் நடிக்கும் நடிகர் அல்லது நடிகை அ வ்வளவு வெளி யில் யா ராலும் மற ந்துவி ட முடி யாது. ஏனென்றால், அந்த திரைப்ப டத்தில் ஒரு திரு ப்பம் உ டைய கொ ண்டு வருபவ ர்களை அவ ர்களாக த்தான் இருப்பா ர்கள். ஒரு சிலர் தனது குர ல் வள த்தால் கூட பிரபல மாகி உள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் சி னிமாவி ல் வி ள்ளி கதாபா த்திர த்தில் நடித்து

ம க்கள் ம த்தியில் மிகவும் பிரப லமானவ ர்தான் நடிகை சூசன் ஜார்ஜ் என்பவர். இவர் 2010 ஆம் ஆ ண்டு இய க்குனர் பிர புசாலம ன் இய க்க த்தில் வெ ளிவ ந்த மை னா என்ற திரை ப்பட த்தின் சுதா பாஸ்கர் அவரது ம னை வி என்ற க தாபாத்திர த்தில் நடி த்திரு ப்பார். அந்த திரை ப்பட த்தில் இவரு டைய நடிப்பு ம க்க ள் ம த்தியி ல்

பி ரப லம் அ டைய வைத் தது. இந்நி லையில் தற்போது இ வருடை ய புகை ப்பட ம் ஒன்று சோ ஷிய ல் மீ டியாவி ல் வைர லாகி வரு கிறது. அதை பார் த்த ப லரு ம் வி யந் து போ ய் பார் த்துள்ளா ர்கள். அது நடிகை சூசன் ஜார்ஜ் தன் ம கனு டன் இருக்கும் புகை ப்ப டம் ப லபேரு க்கு இவருக்கு தி ரும ணம் ஆ னதா என்று தெரியாத.?

நிலையில் இவர் தனது ம கனுட ன் இரு க்கும் புகை ப்படத் தை ப திவிட்டு ள்ளார். மேலும், விஜய் டிவியில் ஒ ளிபர ப்பாகி சூப்பர் ஹி ட் கொடு த்து வரும் நிக ழ்ச்சிக ளில் ஒன் றான பிக் பாஸ் சீச னின் நிக ழ்ச்சி யில் நடிகை சூசன் ஜார்ஜ் ஒரு போ ட்டியாள ராக கல ந்து கொ ள்ள இரு ப்பதா க

ஒரு ப க்கம் பே சப்ப ட்டு வருகி ன்ற து. இந்த வகையி ல் இது எந்த அளவி ற்கு உ ண் மை என்று தெ ரியவி ல்லை. இப்படி இவர் க லந் து கொ ண்டார் கன்டெ ன்ட் கொடு ப்பதி ல் இன்னொ ரு ம னித னாக இரு ப்பத ற்கு ஆ ச்சரி யம் எதுவும் இ ல்லை என்பது ப லருக் கும் தெரி ந்த.?

ஒன்று தான் தற்போது அவரு டைய புகை ப்படம் ச மூக வலை த்தள த்தில் வைர லாக கொ ண்டு வருகி ன்றது. இதனை தொடர் ந்து முதன் முறை யாக தனது மக னுடன் இரு க்கும் புகை ப்படம் ச மூக பக்க த்தில் வெளி யிட்டு இரு ந்தார். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…