மின்சார கண்ணா படத்தில் ரம்பா கதாபா த்திர த்தில் முத லில் நடி க்க இரு ந்த நடி.கை யார் தெரியு மா.?? ரம்பா கிடை யா.தாம்.!! பல வரு டங்க ளுக்கு வெளி யான தக வல்.!

தமிழ் சினி மா உல கில் பல வெற்றி படங் களை கொடு த்தவர் இயக் குனர் கே எஸ் ரவிக் குமார் . இ யக்கு னராக மட்டும் இல் லாமல் நடிகரா கவும் சினிமா உலகில் தொட ர்ந்து பல படங்க ளின் முக்கிய கதா பாத்தி ரங்க லில் நடி த்து வரு கிறார் . இவர் இதுவ ரை ரஜினி , கமல் , விஜய் , அஜித் என பல முன் னணி நடிகர் களை யும் வை த்து பல வெற்றி படங் களை கொடு த்தவர் .

1999 ஆம் ஆண்டு தளபதி விஜய் வை த்து மின் சார கண்ணா என்ற பட த்தை இயக் கியிருப் பார் . இந்த படத் தில் விஜய் உடன் இணை ந்து ரம்பா , மணிவ ண்ணன் , குஷ்பூ என ஒரு நட் சத்திர பட்டா ளமே நடி த்திருக் கும் . இந்த படம் அப் போது வெளி யாகி சூப் பர் டூப் பர் ஹிட் அடி த்தது .

இந்த படத் தின் கதை என்ன வென் றால் ஒரு பெண் தனது கண வர் செய்த கொடு மையால் ஆண் களை வெறு த்து வாழ்க் கை வாழ் கிறார் . இப்படி இருக் கும் பெண் ணை மாற்று வது தான் இந்த படத் தின் கதை இந்த படம் முழு க்க முழு க்க காமெ டியாக சென்று கொண் டிருக் கும் .

இந்த படத் தில் விஜய் சிறப் பாக நடித்து இருப் பார் . அப் போது வெளிவ ந்து மிகப் பெரிய வெற்றி பட மாக அமை ந்தது இந்த படம் .ஆ னால் இந்த படத் தில் ரம்பா கதா பாத்திர த்தில் முதலில் வேறு நடிகை தான் நடிக்க இருந்த தாம் . அந்த நடிகை வேறு யா ரும் இல் லை நடிகை ரோஜா தான்

ரோஜா சில காட் சிக ளில் நடித்து விட்டு சில காரண ங்க ளால் படத் தை விட்டு வெளி யேறி விட்டா ராம் . பிறகு தான் ரம்பா இந்த படத் தில் கமி ட்டாகி நடிதா ராம் . இந்த செய் தியை பல வருடங் களு க்கு பிறகு தற் போது தான் இணை யத்தில் பகிரப் பட்டு வரு கிறது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *