ஆர்.ஜே.பாலா ஜியின் புதிய பட த்தில் இணை.ந்த முன்னணி நடிகை. அடே ங்கப்பா, இவருக்கு மட்டும் எப்படி இப்படி நடிகை கிடை க்கிறது. விய ப்பில் ஆழ் ந்த ரசிகர்கள்.

ஆர்.ஜே.பாலாஜி த மிழ் சி னிமாவில் இன்று தனக்கு ஒரு இட த்தை பிடி த்து அச த்தி வருகி ன்றார். தன்னை எப்படி ம க்கள் பார் க்கின்றா ர்களோ தமக்கு என்ன வ ருமோ அ தையே செய்து அனைவ ரையும் கவ ர்ந் து வருகி ன்றார். அந்த வகையில் கதாநா யகனா க எல்.கே.ஜி என்ற திரை ப்பட த்தில் நடித்து ம க்களை கவ ர்ந்த

அந்த திரை ப்படத் திற்கு பிறகு மூ க்கு த்தி அ ம்மன், வீட் ல வி சேஷம் போன்ற திரை ப்பட ங்கள் இவ ருக்கு நல்ல வசூ லை த ந்தது இணைய த்தில் வந்து தற்போது இய க்குனர் கோகுல் என்பவர் இவரை வைத்து ஒரு பட த்தை இயக்க உள்ள.

அந்த பட த்தின் பெயர் சி ங்கப்பூ ர் ச லூன். இது முழு நீள காமெடி படமாக வர இருக்கி ன்றது. மேலும், ஆர்.ஜே பாலாவின் படம் என் றாலே எப்பொழுது ம க்கள் ம த்தியில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு வருகி ன்றது. அந்த வகையில் இந்த திரைப்ப டத்தில்

இவருக்கு ஜோ டியாக நடிப்ப தற்கு கதாநா யகி தே டு ம் வேளையில் இருந்து வருகின் றார்கள். அதற்காக பல புதுமுக நடிகைகளை தே டிக் தே டிக் கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் இந்த சிறிய பட த்தில் இவருக்கு ஜோடி யாக நடிகை ஷிவானி ராஜசேகர் என்ற நடி கைகளும்

பேசுவதை ந டத்தப்ப ட்டு வ ருகின்றது. க ண்டிப்பாக வ ராத இருக்கும் என்ற அ றிவிப்பு கூடிய விரைவில் வரும் என கூறப் படுகின் றது. மேலும், இவர் இதற்கு முன்பாக கதாநாயகன் ஒரு சில திரை ப்ப டங்களி ல் நடித்த ரசிகர் ம த்தியி ல் நல்ல இ டத்தை பிடித்துள் ளார்…

Shares