சுவரில் இருந்து வந்த சத்தம் சுவரை உடைத்தபோது உள்ளேஇருந்ததை பார்த்து அலறி அடித்துக்கொண்டு ஓடிய மக்கள்.!!

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

சுவரில் இருந்து வந்த சத்தம் சுவரை உடைத்தபோது உள்ளேஇருந்ததை பார்த்து அலறி அடித்துக்கொண்டு ஓடிய மக்கள்.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *