வெள்ளிக்கிழமை இப்படி செய்யுங்கள், நிறைய பணம் வரும். சீக்கிரம் சொந்த வீடு வாங்கும் கனவு நிறைவேறும்.

இந்த வார்த்தையை திரும்பத் திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் நிறைய பணம் வரும். சீக்கிரம் சொந்த வீடு வாங்கும் கனவு நிறைவேறும்.

இந்த வார்த்தையை திரும்பத் திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் நிறைய பணம் வரும். சீக்கிரம் சொந்த வீடு வாங்கும் கனவு நிறைவேறும்.